Satıcı Sisteme Giriş Sözleşmesi

HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

Sözleşmenin tarafları aşağıda adları/unvanları belirtilen kişilerdir.

T-KAZANÇ: T KAZANÇ REKLAM DANIŞMANLIK SATIŞ VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: MEHMET AKİF MAH. GÜN CAD. NO: 6 İÇ KAPI NO: 2 SULTANBEYLİ/ İSTANBUL

Vergi Dairesi/Vergi No: ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ/8150976243

Telefon: 0216 651 71 31

E-Posta: bilgi@sigortacisensin.com

SATICI: …………………………………

Adres:

TCKN:

Vergi Dairesi – VKN:

Telefon:

E-Posta:

İşbu sözleşmede her bir taraf ayrı ayrı “Taraf” olarak, iki taraf birden “Taraflar” olarak anılmıştır.

Taraflar, aşağıdaki hüküm ve koşullar altında işbu hizmet alım sözleşmesi çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varmışlardır.

 1. Sözleşmenin Konusu

T-KAZANÇ’ ın hizmet verdiği kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek tüm sigorta poliçelerinin satışına SATICI tarafından aracılık edilmesi ile bu işlem karşılığında T-KAZANÇ tarafından SATICI’ ya satış destek primi ödenmesine dair esaslar sözleşme konusunu oluşturur.

 1. Sözleşmenin Süresi

Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren sözleşme süresi 1 yıldır. Sözleşme, süre bitmesinden en az 30 gün öncesinden herhangi bir iletişim aracıyla bildirim/ihtar yoluyla sonlandırılmadığı sürece, 1 yıl daha aynı hükümlerle uzatılmış sayılır.

 1. Tarafların Hak ve Sorumlulukları
  1. Sözleşme konusu tüm iş ve işlemlerde tarafların iyiniyetli davranması esastır.
  2. SATICI, T-KAZANÇ tarafından bildirilen kural ve koşullara veya yasalara uygun olarak hizmetini yerine getirir. Sözleşme esasının yerine getirilmesi için T-KAZANÇ tarafından sözleşme konusu işlerin uygulamasına yönelik verilecek talimatların SATICI tarafından uygulanması zorunludur.
  3. Sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerde yalnızca karşı tarafa bildirilen elektronik posta adresleri veya cep telefonları üzerinden kurulacak iletişimin geçerli olduğunu taraflar kabul ve beyan ederler.
  4. SATICI, satışına destek olduğu poliçe ile ilgili olarak sigorta ettireni bilgilendirmek ve T-KAZANÇ’ ın bu hususta yerine getirmesi gerekli iş ve işlemlerini sağlamakla yükümlüdür.
  5. T-KAZANÇ, SATICI’ ya yapılacak ödemeler dışında çeşitli yan haklar sağlayabilir. Ancak böyle bir durum, SATICI için kazanılmış hak teşkil etmeyecek olup, aynı zamanda bu yan hakların süreklilik arz etmediğini taraflar kabul ve beyan ederler.
  6. Sözleşme konusu işlerin uygulanmasına yönelik olarak T-KAZANÇ tarafından SATICI’ ya eğitim verilebilir veya bu hususta etkinlik düzenlenebilir. Eğitim ve etkinliklerde T-KAZANÇ’ ın ücretlendirme hakkı saklıdır.
  7. SATICI, sözleşme konusu işlemlerle ilgili olarak tüm detaylar hakkında bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
  8. SATICI, T-KAZANÇ ile akdettiği sözleşmenin 1 yılı tamamlaması durumunda, yürürlükte olan sözleşmenin süresi kadar ve en fazla 2 yıl süreyle T-KAZANÇ ile rekabet etmeme yükümlülüğünü kabul ve beyan eder. Bu minval üzere SATICI, bu süre içinde T-KAZANÇ ile aynı sektörde veya aynı faaliyet alanında Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren bir başka sigorta aracısı ile çalışamaz.
  9. Taraflar arasında kendilerine veya sözleşme dışında kalan üçüncü taraflara ait tüm kişisel, ticari, mali, hukuki ve teknik bilgiler, fikri ve sınai mülkiyet hakları,  müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, bağlı kuruluşlar ile ilgili bilgiler, işbu sözleşme kapsamında verilecek hizmet doğrultusunda her iki Taraf arasında paylaşılacak tüm bilgi ve belgeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzer bilgi ve veriler, gizli veya müseccel oldukları belirtilmese dahi gizli bilgi olarak kabul edilir.
  10. İşbu sözleşmenin imzalanması ile taraflardan her biri, sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi gizli nitelikteki tüm bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, herhangi bir tarafın yetki verdiği çalışanları hariç üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi, gizli bilgileri sözleşme konusunun ifası amacı dışında ve kendi veya üçüncü tarafların menfaati için kullanmayacağını, kaydetmeyeceğini, değiştirmeyeceğini ve T-KAZANÇ’ ın ve gizli bilgi sahibinin yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  11. Taraflar sözleşme kapsamında paylaşılan ve sözleşmenin ifası için gerekli olan tüm kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğini ve kişisel veri sahibi ilgili kişileri konuya ilişkin bilgilendirdiklerini, bunları kişisel verinin niteliğine uygun olacak şekilde koruyacaklarını, yalnızca KVKK’ da bulunan veri işleme şartlarına ve temel ilkelere uygun olarak işleyeceklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.
 2. Sözleşme Bedeli ve Ödeme
  1. SATICI’ nın desteğiyle satışı tamamlanmış her ürün veya hizmetin T-KAZANÇ gelirinden SATICI prim alır. Ödenecek prim tutarı veya oranları sözleşme ekinde belirlenmiştir.
  2. T-KAZANÇ tarafından SATICI’ ya yapılacak ödemelerde; hak edişin hesaplandığı ayı takip eden ayın en fazla 5’inci gününe kadar mutabakat yapılır. Yapılan mutabakat doğrultusunda ilgili ayın 10’uncu ününe kadar ödemeler gerçekleştirilir. Ödemeler, takip eden ay içerisinde kalmak kaydıyla T-KAZANÇ tarafından bu uygulamada değişiklik yapılabilir.
  3. SATICI vergi mükellefi olması durumunda, yukarıda belirtilen mutabakat doğrultusunda T-KAZANÇ’ tan alacağı tutar için vergiler dahil fatura düzenler. Ödemeler bu fatura doğrultusunda yapılır. SATICI’ nın fatura düzenlemekte gecikmesi, T-KAZANÇ’ ın sorumluluğunu doğurmaz.
  4. SATICI’ nın vergi mükellefi olmaması durumunda, ödenecek tutardan T-KAZANÇ tarafından karşılanan vergiler kesilerek kalan tutar SATICI’ ya ödenir.
 3. Sözleşmenin Feshi ve Değiştirilmesi
  1. İşbu sözleşme, T-KAZANÇ’ ın haklı menfaati doğrultusunda koşulsuz ve tazminatsız olarak her zaman feshedilebilir. Böyle bir durumda T-KAZANÇ’ ın ödeme yükümlülüğü bulunmaz.
  2. Taraflardan birinin yasalara veya işbu sözleme hükümlerine aykırı davranması durumunda hakkı zarar gören taraf, karşı tarafa bildirimde bulunmaksızın koşulsuz ve tazminatsız olarak her zaman sözleşmeyi feshedilebilir.
  3. İşbu sözleşme, hiçbir şekilde sözlü vaat, koşul, beyanat ve yorumla değiştirilemez. Ancak taraflarca yalnızca yazılı olarak imzalanan ek sözleşmeler yardımıyla değiştirilebilir veya güncellenebilir. Böyle bir durumda sözleşmenin değişen kısmı haricindeki tüm hükümleri geçerliliğini korur. Sözleşmenin uygulanmasına yönelik
  4. Bu sözleşmenin uygulanması için T-KAZANÇ tarafından yapılacak uygulama değişiklikleri, sözleşmede değişiklik olarak kabul edilmez.
 4. Anlaşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme
  1. Herhangi bir anlaşmazlık durumu ortaya çıktığı takdirde taraflar ilk olarak dostane bir şekilde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde sorunları çözmek için çaba göstereceklerdir. Bir çözüme ulaşılamaması halinde öncelikle arabuluculuk yöntemiyle uzlaşmaya varmaları beklenecektir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise taraflardan her biri İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul eder.
 5. Son Hükümler
  1. Sözleşme kapsamında olan bir haktan bir sefere mahsus feragat edilmesi bu haktan tamamı ile feragat edildiği anlamına gelmez veya sözleşmenin ilgili maddesinin hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz. Sözleşmenin herhangi bir maddesinin hükümsüzlüğü söz konusu olursa sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini sürdürür.
  2. İş bu sözleşme, tarafların usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş yasal temsilcileri tarafından tanzim ve imza edilmiş olup, bir nüshası SATICI’ ya teslim edilmiştir. ……/……/………..

 

T-KAZANÇ                                                              SATICI