Satıcı KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla T KAZANÇ REKLAM DANIŞMANLIK SATIŞ VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket) tarafından hazırlanmış bu Aydınlatma Metni ile sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kimlik, İletişim, Finans, Müşteri İşlem (poliçe bilgileri), İşlem Güvenliği ve Sağlık Bilgisi (sadece sağlık sigortalarında) kategorisindeki kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

Belirtilen kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması

Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimizin uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuat uyarınca ve bu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, ilgili sigorta şirketlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, bulut sunucuda faaliyet gösteren sistemimiz için alınan yazılım hizmeti doğrultusunda Şirketimiz tarafından yasal olarak yetkilendirilmiş özel hukuk kişilerine ve Şirketimizin yasal yükümlülüğünü yerine getirebilmesi veya şirketimize ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer benzer mevzuat kapsamında şirketimizce hizmet tedarik edilen özel hukuk kişilerine (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Avukat) ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel verileri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak aktarılmaktadır.

Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Ayrıca, kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yalnız ilgili mevzuatın gerektirdiği yasal süre boyunca saklanacaktır.

İlgili Kişinin Hakları ve Başvuru Usulü

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, web sitemizde bulunan formu eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalayarak; Bizzat teslim ederek ya da iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla MEHMET AKİF MAH. GÜN CAD. NO: 6 B İÇ KAPI NO: 2 SULTANBEYLİ/ İSTANBUL adresine kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgelerle birlikte ya da Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizle bilgi@sigortacisensin.com adresine elektronik posta yoluyla başvurularınızı iletebilirsiniz.